Trestní právo

 • zastupování poškozeného v trestním řízení,
 • obhajoba v trestním řízení,
 • sepisování podání,
 • právní rozbory a stanoviska,
 • posouzení jednání z hlediska trestněprávního s návrhy řešení,
 • právní služby v trestních věcech s cizím prvkem (mezinárodní a evropská justiční spolupráce).

Občanské právo

 • zastupování před soudy a jinými orgány,
 • sepisování smluv a listin,
 • problematika pracovního práva,
 • problematika rodinného práva,
 • posouzení konkrétních případů s návrhy řešení.

Správní právo

 • posouzení konkrétních případů s návrhy řešení (zejména v disciplinárním, kárném nebo kázeňském řízení),
 • zastupování před správními orgány.

Obchodní právo

 • obchodní právo s trestněprávním prvkem.

Ceny služeb

Za právní služby je klientovi účtována odměna a náhrada hotových výdajů advokáta.

Odměna je určena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů — smluvně a mimosmluvně, v závislosti na časové a právní náročnosti konkrétní právní služby.