Účast v odborných komisích

 • Prezident Národní skupiny Mezinárodní asociace pro trestní právo (AIDP)
 • Člen výboru Asociace na ochranu finančních zájmů ES (v letech 1998–2005 ve funkci prezidenta)
 • Člen Sekce pro trestní právo České advokátní komory
 • Člen zkušební komise pro trestní právo České advokátní komory
 • Člen vědecké rady Panevropské vysoké školy v Bratislavě
 • Člen vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Člen redakční rady časopisu The Lawyer Quarterly
 • Člen redakční rady CYIL (Czech Yearbook of International Law)
 • Člen redakční rady časopisu Státní zastupitelství
 • Náhradní člen Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF)
 • Člen Mezinárodní asociace státních zástupců (IAP) — v letech 1997–2006
 • Člen Legislativní rady vlády ČR — v letech 2004-2006

Publikace

 • Fenyk, J., Illková, P.: Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu 1918 – 1995, C. H. Beck, Praha, 1995
 • Fenyk, J.: Veřejná žaloba I. díl – Historie, současnost a možné perspektivy veřejné žaloby, Ministerstvo spravedlnosti ĆR, Praha, 2001
 • Fenyk, J.: Veřejná žaloba II. díl, Příručka pro práci státního zástupce, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha, 2002
 • Fenyk, J.: Vademecum státního zástupce, ASPI Praha, 2003
 • Fenyk, J., Havlík, T., Růžička, M.: Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu 1918-2004, 2. doplněné vydání, C. H. Beck, Praha, 2004
 • Kloučková, S., Fenyk, J.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení, 2. přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., 2005
 • Fenyk, J., Svák, J.: Europeizace trestního práva, BVŠP, Poradce podnikatele, Bratislava, 2008,
 • Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, 1. vydání, ASPI Wotlers Kluwer, 2008,
 • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, Nakladatelství Novatrix, s.r.o., Praha, 2009
 • Kratochvíl, V., a kol.: Kurs trestního práva, trestní právo hmotné, obecná část, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2009
 • Tomášek, M. a kol.: Europeizace trestního práva, Linde Praha, a. s., Praha, 2009
 • Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., Polák, P.: Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávní mi předpisy a judikaturou, 1. díl – Trestní zákoník, Linde Praha, a.s., Praha, 2010
 • Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., Polák, P.: Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávní mi předpisy a judikaturou, 2. díl – Trestní řád, Linde Praha, a.s., Praha, 2010

Články

 • Fenyk, J.: Postavení státního zástupce v demokratické společnosti, časopis Evropské a mezinárodní právo, č. 3 - 4/1996
 • Fenyk, J.: Nezávislý státní zástupce?, Trestní právo č. 9/1996
 • Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti právnických osob podle právní úpravy platné ve Francii, Union č. 3/1998
 • Fenyk, J.: Bankovní a jiná finanční kriminalita ve Velké Británii, Právní rozhledy č. 7/1998
 • Fenyk, J.: Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob a český návrh zákona o trestním soudnictví nad právnickými osobami, Státní zastupitelství č. 2-3/2000
 • Fenyk, J.: Zásady veřejné žaloby v trestním řízení, Policejná teória a prax č. 3/2002
 • Fenyk, J.: K operativním metodám odhalování korupce (použití některých zvláštních operativních metod k odhalování korupce a jiné trestné činnosti v USA z pohledu českého, resp. kontinentálního pojetí základů trestní odpovědnosti), Justičná revue č. 2/2003 a Trestní právo č. 2/2003
 • Fenyk, J.: Některé aspekty vývoje trestního práva v Evropské unii (ochrana finančních zájmů Evropských společenství), Státní zastupitelství č. 4 - 5/2003
 • Fenyk, J.: Společenská nebezpečnost a materiální protiprávnost jako dvě formy vyjádření jediného materiálního základu trestní odpovědnosti, Trestní právo č. 9 - 10/2003
 • Polák, P., Fenyk, J.: Etiologie projevů trestního práva v Evropské unii, in Aktuální otázky europeizace trestního práva, AUC Iuridica 2/2005, Praha
 • Fenyk, J.: Mechanismus ochrany finančních zájmů Evropských společenství v České republice, in Aktuální otázky europeizace trestního práva, Sborník AUC, Iuridica 2/2005, Praha
 • Fenyk, J.: Úroveň implementace Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a protokolů k této Úmluvě v členských státech Evropské unie a stav prací v České republice, Státní zastupitelství č. 11/2005
 • Fenyk, J.: Trestněprávní legislativa postihu terorismu a jeho financování v České republice, Státní zastupitelství č. 12/2005
 • Fenyk, J., Kloučková, S., Polák, P.: Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení, Trestněprávní revue č. 2/2006
 • Fenyk, J.: Legislativní návrh na zavedení iniciačních metod a kontroly majetkových poměrů jako nástroje boje proti korupci v České republice, Státní zastupitelství 6/2006
 • Fenyk, J.: Návrh trestního zákona České republiky, příčiny a důsledky jeho nepřijetí, Trestní právo č. 6/2006
 • Fenyk, J.: Podvod, poškozující společné zájmy ES a členských států; vývoj, vymezení, prevence a postih tohoto druhu kriminality, in Europeizace skutkových podstat některých trestných činů, Sborník AUC, Iuridica 1/2007, Praha
 • Fenyk, J., Hájek, R.: Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním, Trestněprávní revue č. 11/2007
 • Fenyk, J.: Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v rámci členských států Evropské unie?), in Vybrané otázky europeizace trestního procesu, AUC Iuridica 2/2008, Praha, Univerzita Karlova, 2008, ISSN 0323-0619, str. 31-52
 • Fenyk, J.: Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením na systémy common law), in Trestní odpovědnost právnických osob, Eurokódex, s.r.o., Bratislava, 2009, ISBN 978-80-89447-15-2, str. 36-46
 • Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb., Trestní právo č. 3/2009, ISSN 1214-3758, str. 5-11

Projekty

 • University Ghent, Institute for International Research on Criminal Policy - Study on the liability of legal persons for offences in the national legal systems of the Member States (Studie k odpovědnosti právnických osob za protiprávní jednání v právních řádech členských států EU) (2011)
 • Vláda Slovenské republiky, Evropská komise – Studie o dopadu protikorupčních aktivit v SR – Právní a komparatistická analýza existující protikorupční legislativy v SR (2008)
 • Sir William Dale Centre for Legislative Studies, Institute of Advanced Legal Studies, University of London - European Criminal Record as a means of combating organised crime – Falcone Project of European Commission, srovnávací studie, 2001 – 2005, publikováno v Cambridge University Press, Stefanou, C., Xanthaki, H., eds., Towards a European Criminal Record (2008)
 • Univerzita Nijmegen, Nizozemí - mezinárodní výzkumný projekt AGIS - Tasks and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States - research program: Administration of justice (2005)
 • Legislativní návrhy: zpracovatel původní verze návrhu zásadní novely zákona o státním zastupitelství (Ministerstvo spravedlnosti - 1999-2000) a paragrafového znění návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (Ministerstvo spravedlnosti, 2003), zpravodaj legislativní rady vlády k věcnému záměru rekodifikace trestního práva procesního v ČR (2004)
 • Vláda ČR - Národní strategie v boji proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství, schváleno usnesením vlády ČR č. 456/2004 dne 12.5.2004